در این بخش لیست ژورنال های معتبر حوزه ی برنامه ریزی ریاضی تهیه گردیده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است

N نام ژورنال ISSN ناشر نمایه
1 Journal of Mathematical Sciences 1573-8795 Springer Scopous
2 Structural Durability & Health Monitoring 1930-2991 TSP Scopous
3 Tong Ji Yu Jue Ce 1002-6487 CEPS -