در این بخش لیست ژورنال های معتبر حوزه ی نظریه بازی ها تهیه گردیده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است

 

N نام ژورنال ISSN ناشر نمایه
1 Argument & Computation 1946-2174 Taylor ISI
2 Complexity 1099-0526 Wiley ISI
3 Games 2073-4336 MDPI Scopous
4 Group Decision and Negotiation 1572-9907 Springer Scopous
5 Journal of Game Theory 2325-0054 SAP EBSCO
6 Mathematical Programming 1436-4646 Springer Scopous
7 Naval Research Logistics 1520-6750 wiley ISI
8 New Generation Computing 1882-7055 Springer Scopous
9 Optimization 1029-4945 Taylor ISI
10 Tong Ji Yu Jue Ce 1002-6487 CEPS -