در این بخش لیست ژورنال های معتبر حوزه ی آمار و احتمال کاربردی تهیه گردیده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است

N نام و لینک ژورنال آنلاین ISSN ناشر نمایه
1 Acta Mathematicae Applicatae Sinica 1618-3932 Springer Scopous
2 Advances in Applied Probability 1475-6064 APT ISI
3 Annals of Applied Probability 1050-5164 IMS ISI
4 Journal of Applied Probability 1475-6072 APT ISI
5 Journal of the Royal Statistical Society 1467-9868 wiley ISI
6 Probability Surveys 1549-5787 IMS Scopous
7 Queueing Systems 1572-9443 Springer ISI