در این بخش لیست ژورنال های معتبر حوزه ی سیستم های اطلاعاتی مدیریت تهیه گردیده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است

N نام ژورنال ISSN ناشر نمایه
1 Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 1573-7454 Springer Scopus
2 Communications of the Association for Information Systems 1529-3181 Aisel Scopus
3 Communications of the IBIMA 1943-7765 IBIMA EBSCO
4 Computers, Environment and Urban Systems 0198-9715 Elsevier Scopus
5 Electronic Commerce Research and Applications 1567-4223 Elsevier Scopus
6 Environmental Modelling & Software 1364-8152 Elsevier Scopus
7 Fuzzy Sets and Systems 0165-0114 Elsevier Scopus
8 GeoInformatica 1573-7624 Springer Scopus
9 INFOR: Information Systems and Operational Research 0315-5986 UTP ISI
10 Informatica 1822-8844 IOS Scopus
11 Information & Management 0378-7206 Elsevier ISI
12 Information and Software Technology 0950-5849 Elsevier ISI
13 Information Development 1741-6469 Sage ISI
14 Information Fusion 1566-2535 Elsevier ISI
15 Information Processing & Management 0306-4573 Elsevier ISI
16 Information Processing Letters 0020-0190 Elsevier Scopus
17 Information Systems 0959-2954 Elsevier Scopus
18 Information Systems and e-Business Management 1617-9854 Springer ISI
19 Information Systems Frontiers 1572-9419 Springer ISI
20 Information Technology and Management 1573-7667 Springer ISI
21 Information Technology for Development 1554-0170 Taylor ISI
22 Information, Communication & Society 1468-4462 Taylor Scopus
23 International Journal of Accounting and Information Management 1834-7649 Emerald Scopus
24 International Journal of Accounting Information Systems 1467-0895 Elsevier Scopus
25 International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation 1740-8016 Inder Scopus
26 International Journal of Information Management 0268-4012 Elsevier Scopus
27 International Journal of Management & Information Systems (IJMIS) 2157-9628 Cluteins Copernicus
28 International Journal of Managment, IT and Engineering (IJMIE) 2249-0558 IJMR Copernicus
29 International Journal of Project Management 0263-7863 Elsevier ISI
30 Journal of Archival Organization 1533-2756 Taylor Scopus