در این بخش لیست ژورنال های معتبر حوزه ی روابط صنعتی تهیه گردیده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است

N نام ژورنال ISSN ناشر نمایه
1 Administrative Science Quarterly 0001-8392 Sage ISI
2 Australian Economic History Review 1467-8446 Wiley ISI
3 British Journal of Industrial Relations 1467-8543 Wiley ISI
4 Employee Responsibilities and Rights Journal 1573-3378 Springer Scopus
5 European Journal of Industrial Relations 1461-7129 Sage ISI
6 Gender, Work and Organization 1468-0432 Wiley ISI
7 Giornale di Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali 1972-5507 Franco EBSCO
8 Industrial Law Journal 1464-3669 Oxford Scopus
9 Industrial Relations 1468-232X Wiley ISI
10 International Journal of Conflict Management 1044-4068 Emerald ISI
11 International Journal of Cross Cultural Management 1741-2838 Sage Scopus
12 International Journal of Human Resource Management 1466-4399 Taylor ISI
13 Journal of Industrial Relations 1472-9296 Sage ISI
14 Journal of Labor Research 1936-4768 Springer ISI
15 Journal of Organizational Behavior 1099-1379 Wiley ISI
16 Labor Studies Journal 1538-9758 Sage Scopus
17 Labour: Review of Labour Economics and Industrial Relations 1467-9914 Wiley Scopus
18 Policy Studies 1470-1006 Taylor Scopus
19 Relations Industrielles / Industrial Relations 1703-8138 Erudit ISI
20 Sociological Review 1467-954X Wiley ISI
21 Work, Employment & Society 1469-8722 Sage ISI